torsdag 22. januar 2015

Politisk streik rammer mange

En negativ beskjed til alle som har NSB-app dukker opp på displayet: Onsdag 28. januar vil fagforeningene i LO, YS og Unio gå til politisk streik. Det skjer mellom kl. 15 og 16, midt i rushtiden da mange mennesker overalt hvor det er jernbane skal hjem fra arbeid. Fagforeningene ønsker å ramme pendlerne maksimalt.
   NSB skriver: "Dette rammer mange viktige samfunnsfunksjoner, også all togtrafikk i Norge. Enkelte tog vil av praktiske hensyn bli stanset før kl. 15.00."
   Den poitiske streiken vil ramme alle private bedrifter, alle offentlige bedrifter og institusjoner hvor de streikende har "makta", ja, lamme store deler av samfunnet.
   Bakgrunnen er selvsagt justeringene i Arbeidsmiljøloven som det er et flertall for på Stortinget, nasjonalforsamlingen vår. Ifølge lovforslaget vil det bli utvidet adgang til noe mer midlertidige ansettelser (med forbehold og begrensninger), det kan bli litt lengre arbeidsdager i korte perioder - kompensert med lengre friperioder - og "makta" til å forhandle om slike ting blir flyttet fra sentrale fagforeningspamper til lokale tillitsvalgte. Den månedlige og årlige overtidsgrensen står fast, Arbeidsmiljølovens beskyttelse av arbeidstagerne består som nå. Vektleggingen på helse, miljø og sikkerhet, de tre grunnpillarene i loven, blir som før.
   Næringslivet, det vi lever av til syvende og sist, sier justeringene er nødvendige for å få et mer fleksibelt arbeidsliv. Bedriftslederne sier lovendringen vil senke terskelen for å gi flere folk arbeid. Det gjelder også funksjonshemmede og mennesker som har problemer med sin utdannelse og CV i forhold til fast ansettelse. Flere vil få mulighet til å vise hva de duger til.
   Mot dette streiker fagbevegelsen. De vil vise muskler, vise hvor store og sterke de er. Jeg har litt problemer med å akseptere denne holdningen i det demokratiske Norge. Fagforeningene har hatt rikelig anledning til å fremme sitt syn gjennom saklig debatt i mediene, og i høringsuttalelser. Slik som alle andre interessegrupper og lobbyister har anledning til. Det er helt greit og legitimt, det er sånn det skal funke. Til syvende og sist er det våre folkevalgte på Stortinget som må gjøre vedtakene og ta ansvaret. Partier som har flertall i nasjonalforsamlingen, har endringene i Arbeidsmiljøloven i sine prgogrammer. Saken ble debattert i valgkampen 2013, som Ap, Sp og SV tapte grundig. Endringene i loven var tema i valgkampen, men gjorde altså ikke inntrykk på velgerne.
   Når så hele diskusjonen er over, går altså motstanderne til det alvorlige skritt å iverksette utenomparlamentariske aksjoner i form av politisk streik. Jeg synes dette er lite sympatisk, for å si det rett ut. Det er noe bydende, truende og maktarrogant over streiken. En svekket samlet fagbevegelse på vikende front skal stramme opp den interne moralen.
   Vi ser at halvsannhetene og de direkte løgnene blir gjengitt i avisannonser og masseproduserte leserinnlegg. Helt i tråd med Ap' s nestleders oppfordring i fjor om å lage svertekampanjer mot politiske motstandere på borgerlig side.
   Vil vi ha det sånn i Norge?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar