lørdag 9. februar 2019

Er Vedum "Norges Trump"?

Undertegnede har lenge karikert Senterpartiet som "Norges populistiske, reformfiendtlige, nasjonalkonservative Trump-parti". At betegnelsen holder vann, får vi stadig nye eksempler på. Partiet nikker helt sikkert til ordet nasjonalkonservativt, kanskje også merkelappen "populistisk" - men da i betydningen "folkelig" og "populært". At det er populistisk (ingen hedersbetegnelse i mitt hode) henger sammen med at partiet hevder å være "folkets røst" mot den fæle eliten, en stemme for distriktene mot sentrum, for bygdene mot det stygge urbane sentraliseringsspøkelset.

Reformfiendtlig
Reformfiendtlig? Djevelen ligger i partiets populistiske standpunkter: Mot kommunereform, mot regionreform, mot politireform, mot EU- og EØS-samarbeid, mot kraftkabler til utlandet. Mot sykehusnedleggelser uansett begrunnelse, mot endringer i Postens distribusjonsnett, mot ditten og mot datten. En seig, konservativ - noen vil si reaksjonær - bevegelse som tviholder på det gamle og det eksisterende.
   Selvsagt er partiet også for noe, som et sterkt HV, helst også en mo i hver bygd. Sånn at vi kan vinne krigen vi tapte i 1940. Mange hæravdelinger spredt ut over hele landet er dessuten god distriktspolitikk, selv om det er dårlig forsvarspolitikk. En basestruktur for gårsdagen (Andøya-Elvenes m.m.) er egentlig bra. I sum: Alt som tilfører lokalsamfunn på landsbygda ekstra inntekter gjennom militær aktivitet, dvs. innkjøp, leveranser og arbeidsplasser, er av det gode. Effektivisering, en viss sentralisering og nedleggelse av baser er av det onde. Ved å stå bastant på lokalbefolkningens side i slike saker håper Senterpartiet på å vinne stemmer ved lokalvalgene og beholde alle ordførerne de har vært en mester i å hestehandle seg frem til.

En norsk Trump?
Hva så med Trump-betegnelsen? Her kommer fake news-begrepet inn. Trygve Slagsvold Vedum hevder i alle fora og kanaler som ynder eller gidder å ta imot ham - pluss i spørretimen på Stortinget - at nåværende regjeringspartier siden 2013 har økt strømavgiftene med 36 prosent. Så har Aftenposten gjennomført en faktaundersøkelse som viser at Vedum hverken har tatt med pris- og lønnsutviklingen eller andre saklige forhold med i beregningen. Avisen har regnet seg frem til at strømprisen for en norsk gjennomsnittshusstand har økt slik at strømregningen er blitt 400 kroner dyrere (i 2019-kroner), ikke "36 prosent høyere avgifter".
   Det viser seg nemlig at Senterpartiet selv gjennom sin stemmegivning i Stortinget har vært med på å øke elavgiften til et nivå som bare er 1 øre - ett øre - lavere enn det regjeringen står for. På dette syltynne grunnlaget mener Vedum at nå må regjeringen få strømprisen ned. Han sier det under henvisning til at elavgiftene i hans hode har økt med 36 prosent. Uten å spesifisere hvor mye ned, eller hvilken dekning han har budsjettmessig.

Med buksa nede
Trygve Slagsvold Vedum er her tatt "med buksa nede", og da dreier det seg ikke bare om den berømte underbuksa til Per Borten, som han stilte til NRK-intervju med tidlig på 1970-tallet.
   Det ville lønne seg for partivennene rundt Vedum å få lederen til å dempe seg litt og ikke opptre så åpenbart lettbent populistisk. Og gi ham en kalkulator i gave. Forresten, Vedum vil antagelig nekte å ta imot en kalkulator. Han vil nok foretrekke en god, gammeldags kuleramme.
 

fredag 8. februar 2019

De kriminelle har mange venner

De kriminelle her i landet har mange venner. Noen er nærmest et fast inventar i debatten om virkemidler mot forbrytere og forbrytelser, andre kaster seg på når man ser en sjanse til å svekke myndigheter og autoriteter. De nærmeste dagene vil det falle mange skulderklapp i kantina på Marienlyst når man feirer at landets tollinspektører er fratatt sitt selvforsvarsvåpen - pepperspray.
   Selvsagt var "skandalen" blant toppoppslagene i fredagens dagsrevy. Reportere og ankere struttet av stolthet og tilfredshet over at de mest utsatte i tolletaten måtte fjerne peppersprayen fra beltet.
   Det hele skyldes noen tullete saksbehandlingsfeil og byråkratiske frister: Tolletaten hadde søkt om å sette i gang et prøveprosjekt der inspektørene kunne ha pepperspray som siste ledd i situasjoner hvor deres personlige sikkerhet var truet. Enn så lenge har sprayen ikke vært utløst, men vissheten om at man hadde dette alternativet i en farlig situasjon, har gitt en form for trygghet.
   Så har etaten ved en glipp glemt å søke om eller forlenge ordningen, og det er uklart om man har fulgt reglene rundt almen bruk av pepperspray. Politidirektoratet morsker seg, det er de som gir slike tillatelser, enten til forsøk eller almen bruk. Direktoratets uttalelser kunne godt ha vært mer dempet og vist større forståelse.
   Ett av innslagene i saken dreide seg om en tenkt situasjon der en smugler i stanset bil løfter kniv mot en tjenestemann. Som vi vet, er pepperspray et effektivt våpen uten å skade den som blir utsatt for det. Vi vet også at på grensestasjone våre eller i sonen rundt kan tollinspektører risikere å bli konfrontert av mange typer desperate kriminelle: De som smugler mennesker, narkotika, sprit eller andre ulovlige produkter. Det burde være en selvfølge at inspektørene blir gitt et minimum av forsvarsmidler. De er ikke utstyrt med andre våpen, kun emblemer med den norske løven på.
   Selvsagt bør man følge regelverk, rutiner og frister. Men når noe glipper, bør det vises stor forståelse og en viss konduite. Den enkelte inspektør bør ikke lastes for en byråkratisk arbeidsulykke lenger opp i systemet. Deres personlige sikkerhet er viktigere.
   Både toppledelsen i Tolletaten og Politidirektoratet bør nå snakke sammen og finne en pragmatisk løsning som både sikrer kontroll over bruk av pepperspray og gir en slags midlertidig dispensasjon. Sånt finnes i alt lovverk her i landet.
   Jeg har stor tro på at den kommende sjef i Politidirektoratet, Marie Benedicte Bjørnland, vil håndtere både denne og andre tilfelle på en bedre måte enn forgjengeren.
   Så får main stream media og NRK skrike og skråle så mye de vil. Jeg er overbevist om at tollinspektørene har det store flertallet i folkedypet med seg i denne saken. Kanskje har ikke NRK så mange klakkører og tilhengere likevel, når det kommer til stykket.

torsdag 7. februar 2019

Over og under streken

Den siste uken har vi hatt en til dels fornøyelig debatt om hvorvidt Solbergregjeringens økonomiske politikk er ansvarlig, eller det motsatte. Opposisjonen mener selvsagt at regjeringen bruker for mye oljepenger (det er mens den er nettopp det - opposisjon), og samfunnsøkonomer av den mer teoriorienterte sorten følger opp med gravalvorlige pekefingerminer og maner til en strammere politikk. Altså bruke mindre penger. Jonas Gahr Støre får seg til å uttale at "Høyre har abdisert som ansvarlig styringsparti", og at Solberg har lagt frem et "juksebudsjett". Det sosialdemokratiske Aftenposten er påpasselig med å plassere uttalelsen som toppoppslag på førstesiden.
   Går man nærmere inn på intervjuet med Støre, viser det seg at hans påstand er oppsiktsvekkende dårlig fundert med fakta og logikk. Han toner faktisk ned sin motstand mot å la nytt regjeringskvartal og ny fregatt bli finansiert "under streken", altså utenom det ordinære statsbudsjettet, ved å uttale at "han skal se på vurderingene". Her opptrer han igjen som tåkefyrste og vingle-per. Han ønsker primært at de to prosjektene skal være en del av budsjettet, men... Igjen ser vi et taktisk prosjekt gå av stabelen: Ved å presse på med krav om budsjettdisiplin, håper han å tvinge regjeringen til å gi færre skattelettelser - som Støre i utgangspunktet vet er populært i vide kretser.

Både A og B inn i økonomien
"Om pengene kommer fra et A- eller B-budsjett skal de likevel inn i økonomien", hevder Støre. Han tar feil. Byggingen av et regjeringskvartal erstatter delvis et eksisterende kvartal, en ny fregatt erstatter et skip som går ut av sirkulasjon. Ingen tror at KNM "Helge Ingstad" vil seile igjen. Det beste man kan håpe på, er at enkelte deler kan kannibaliseres og bli reservedeler.
   Arbeiderpartiets leder sammenligner Erna Solbergs nåværende budsjettlinje med Fremskrittspartiets grunnholdning om at mye kan kjøpes inn med oljepenger direkte fra utlandet uten skadelige konsekvenser for nasjonaløkonomien: Politibiler, sykehus og militærutstyr kan kjøpes fra utlandet, mente i sin tid Carl I. Hagen. Støre minner om at politibiler skal vedlikeholdes og sykehus betjenes og på den måten likevel blir en del av norsk økonomi.
   Han glemmer at innkjøp av politibiler fra utlandet ikke kommer i tillegg til den eksisterende bilparken, men erstatter deler av den. Vedlikeholdsbudsjettet blir omtrent det samme. Sannsynligvis går vedlikeholdsutgiftene ned med en mer moderne bilpark. Et nytt sykehus kommer ikke i tillegg til alle de andre sykehusene, for dem er det blitt færre av, mens de som fortsatt er der, eller nye, sentraliseres og får mer effektiv drift.
   Også selskapet Nye Veier tar opp lån i stedet for budsjettbevilgninger til sin forsering av veiutbyggingen her i landet. Jeg mener å huske at denne glimrende ideen opprinnelig var et Venstreforslag.

Strammere handlingsregel
Også andre, ikke bare Støre, glemmer at handlingsregelen har vært respektert, og regjeringen har såmenn ført en ansvarlig økonomisk politikk under Solberg. Hun har aldri vært i nærheten av å benytte seg av den gamle regelens grense på fire prosent, men tvert imot fått Stortinget med på å senke grensen til tre prosent. I inneværende budsjett bruker regjeringen 2,7 prosent av avkastningen.
   Og når vi ser på Arbeiderpartiets alternative budsjett, ser vi at partiet bruker det samme antall oljekroner som Solbergregjeringen. Faktisk bruker ikke Erna Solberg og hennes mannskap mer oljepenger enn de gjorde i 2016. Dermed er kritikken til Støre fullstendig pulverisert.
   Det som er foreslått "under streken" - finansiering av nytt regjeringskvartal og en fregatt - er nettopp helt ekstraordinære hendelser som ikke kommer til å bli en regel eller (u)vane. Særlig fordi staten ikke kan forsikre et slikt fartøy noe sted, og da er det logisk at pengene hentes utenfor statsbudsjettet.
   Jeg er forøvrig helt enig med Erna Solberg i at dersom man ikke bygde nytt regjeringskvartal, ville spøkelseskvartalet etter Breiviks terror-ugjerning bli et monument over terroristens suksess.
   Norsk økonomi vokser, skatteinntektene når nye rekorder, kommuneøkonomien har neppe noen gang vært bedre. Ledigheten går ned og sysselsettingsgraden opp.
   Selvsagt skal regjeringen vise budsjettdisiplin og stramme inn i gode tider. Men det måtte først et strategisk grep til for å sikre denne disiplinen i kommende budsjetter. Ved å hanke inn Venstre og KrF i regjering, får Erna Solberg kontroll over de verste utgifts-utskeielsene fra uansvarlige utpressingspartier på innsiden. Det vil vise seg i budsjettet for i år (revideringen av nasjonalbudsjettet) og for budsjettene i 2020 og 2021.

onsdag 30. januar 2019

Endelig støtte til Israel

Pensjonert Aftenposten-medarbeider Harald Stanghelle besværer seg over at den jødiske staten Israel har fått det han kaller "særstatus" i Granavolden-plattformen til Høyre, Frp, Venstre og KrF. Der nevnes nemlig Israel ved navn, og det i positive ordelag. For i et avsnitt om Norges forhold til andre land er det kommet et tillegg. Firepartiregjeringen vil "legge til rette for å styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel".
   Det er en av sterkeste solidaritetserklæringene noen norsk regjering er kommet med siden Haakon Lies og Einar Gerhardsens dager. Det er et brudd med den ensidige kritikken, demoniseringen, mistenkeliggjøringen og boikottholdningen som spesielt har preget de røde og de rødgrønne plattformene gjennom flere tiår.

Oppskrytt Osloprosess
Bakgrunnen for den påstått "balanserte" norske politikken i Midt-Østen hittil er selvsagt den oppskrytte og totalt mislykkede Oslo-prosessen, der Norge og stormaktene, FN og regionale aktører presset fram et slags gjennombrudd langs diplomatiske spor. Terroristen og jødehateren Arafat må ha ledd helt til sitt eget gravfølge.
   Stanghelle får seg til å hevde at formuleringen til regjeringen er et "solid skulderklapp til Benjamin Netanyahus kompromissløse Israel". Det er det selvsagt ikke. Statsministre kommer og går i et demokrati som Israel. Det er valg der denne våren, og flertall og regjeringer kan skifte. Ordene som er brukt om Israel er en støtte til staten Israels rett til å eksistere, jødenes rett til et hjemland i Midt-Østen, slik FN la opp til i 1948.

Sympati og støtte
Erklæringen i Granavolden-plattformen er et uttrykk for ønske om normale forbindelser, men også sympati og støtte til israelerne og de andre folkegruppene som lever innenfor Israels grenser. Den er et kontant svar på truslene om boikott og sanksjoner. Vi har sett tendenser til boikott, og noen vedtak om nettopp det, i akademiske kretser her hjemme (for meg er ikke de ekte akademikere, men politiske fjols), i fagbevegelsen, i politiske partier på ytterste røde bredd og terroristvennene i Palestinakomiten. Jeg legger liten vekt på diverse "kulturarbeider"-opprop og resolusjoner om det samme.
   Selvfølgelig er israelerne bekymret for den internasjonale boikottbevegelsen BDS. Den heier på boikott av varer, desinvesteringer og sanksjoner. Formelt vil bevegelsen "bare" bidra til at at Israel opphever okkupasjon av palestinske landområder, men i realiteten dreier det seg om å undergrave hele den jødiske statsdannelsen og legge til rette for å øke Hamas- og Fatah-terroristers innflytelse. Det er dette som blir resultatet uansett gode hensikter.

Overraskende konklusjoner
For et drøyt halvår siden besøkte en norsk fagforeningsdelegasjon Israel og de palestinske områdene på Vestbredden. De skrev et langt referat i Dagsavisen om sine inntrykk. De kom til noen overraskende konklusjoner: Palestinerne selv følte seg riktignok som annenrangs borgere og undertrykket av Israel, særlig ved grenseovergangene ved reiser til og fra jobb. Men mange av dem foretrakk likevel israelske arbeidsgivere (både inne i Israel og på Vestbredden) fremfor sine egne arabiske. Det hadde noe med lønnsnivå å gjøre, og en bedre arbeidsmiljølovgivning.
   Legg merke til at i de israelske industri- og næringsparkene som israelerne har opprettet på Vestbredden innimellom bosetninger, der er forholdet mellom israelsk ledelse og palestinske arbeidere godt og uproblematisk. Det er ikke her terrorhandlinger finner sted. For disse palestinerne ville det bety økonomisk katastrofe dersom boikottvåpnet skulle ble brukt effektivt. Jeg har stor forståelse for at Israel nekter BDS-aktivister innreise til landet. Spesielt om de reiser i regi av Palestinakomiteen, som ikke kan beskyldes for å ha noen balansert forhold til Midtøsten-konflikten.

Meningsmålinger
Årlig blir det i Israel foretatt meningsmålinger blant de palestinerne (eller rettere arabere bosatt i staten Israel) som spør om deres holdninger til det å være borgere av Israel. De siste årene har resultatet vært at flere arabere ønsker å være nettopp det, fremfor å tilhøre en egen  palestinsk stat. I Israel kan de fritt forfekte et slik standpunkt, under Hamas-regimet i Gaza eller under Fatah-styret på Vestbredden ville de neppe våget å innta slike standpunkter.
   Innenfor norsk fagbevegelse er det sterk uenighet om boikottvåpnet. LO-leder Hans Gabrielsen (som kanskje etter hvert overtar for en mislykket Støre?) har vært motstander av boikott og er det nok fortsatt innerst inne. Men LO-kongressen i 2017 var av en annen oppfatning. Til og med Stanghelle skriver at Gabrielsens standpunkt var klokt: "I en verden av kjeltringstater er det en meningsløshet å utpeke Israel som verstingen vi bør boikotte".

Ikke ubalansert
Norge har ikke gjennom regjeringserklæringen "gått bort fra en balansert linje", den har endelig falt ned på et moralsk høyverdig standpunkt, slik vi har gjort det til fordel for Ukraina mot Russlands overgrep på Krim og i Donbass, slik vi har støttet Sør-Korea mot Nord-Koreas krigsretorikk, eller tar opp menneskerettigheter med China. Verden rundt støtter Norge demokratiske regimer mot diktatoriske og autoritære.
   Samtidig har Norge et godt og normalt samarbeid med både Russland og China, når det for eksempel gjelder import og eksport. Sanksjoner til tross, vi prøver å være gode og skikkelige naboer også med Russland. Hvorfor skulle vi gjøre noe unntak for Israel?
   Jeg er overbevist om at den norske utenriksministeren fortsatt vil vite å sette ord på standpunkter når hun mener Israel "ikke oppfører seg". Det kan skje helt greit parallelt med at Norge "styrker forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling". Ifjor kommenterte Ine Eriksen Søreide i skarpe ordelag rapporter fra for eksempel israelske overgrep i Hebron. Tror virkelig noen at den norske regjeringen vil endre denne linjen med innholdet i Granavolden-plattformen?

Reis til Israel!
Visste du at det nå går en direkte flyrute mellom Oslo og Tel Aviv? Det ville være å ønske at langt flere nordmenn besøkte Israel og fikk israelernes versjon av situasjonen deres. Den får man stort sett ikke fra main stream media her i landet, der er Palestinakomiteen totalt dominerende. Reiser du på Vestbredden eller i Gaza er det kun regimetro guider (Hamas og Fatah) som spyr ut hets mot Israel ved alle sightseeingmål. Kunne det ikke være av interesse om vi fikk en mer balansert informasjon?
   Det er en underlig kritikk Stanghelle retter mot formuleringen fra Granavolden Gjæstgiveri. Skal vi la folk-til-folk-samarbeid vike når Israels statsminister heter Benjamin Netanyahu? Skal vi oppfordre folk til å sky Polen eller Ungarn fordi lederne deres ikke oppfører seg som ekte sosialdemokratiske demokrater?
   Hadde Norge vært i samme situasjon som Israel, omgitt av blodtørstige og aggressive land som vil knuse staten og kaste jødene på sjøen, mens terrororganisasjoner undergraver innenfra (ref. Hamas`og Fatahs grunnlover), ville vårt land antagelig for lengst ha innført unntakslover og krigsberedskap.
 
 
 
 
 

lørdag 5. januar 2019

Hvorfor slår vi ikke tilbake?

De såkalte hybride trusler fra Putin-Russlands nettroll- og spamfabrikker er et økende og alvorlig problem. De siste fem årene har koordinerte angrep fra hackere betalt av de russiske hemmelige tjenestene rammet alt fra elektrisitetsforsyningen i Ukraina til vestlige politikere, partier og statsinstitusjoner. Her i Norge har hackerne vært innom alt fra helseforetak og forsvarsbedrifter til fylkesmenn. Sporene peker i de aller fleste tilfellene mot statsfinansierte russiske og kinesiske hackerfabrikker som Cozy Bear (APT29), Fancy Bear, Stone Panda og Lazarus.
   Den norske (militære) etterretningstjenesten nevner i sin siste trusselrapport for 2018 Russland 132 ganger, China 98 ganger.
   Angrepene på nettet dreier seg om alt fra datasnoking, påvirkningsaksjoner (som det amerikanske presidentvalget i 2016) til operasjoner som går ut på å lamme bestemte samfunns- og beredskaps-institusjoner. Russland har bygget opp stor kapasitet til å påvirke vestlige land på denne måten. I disse dager kommer meldingene om at en rekke tyske politikere og partier er blitt hacket og utvalgt personlig korrespondanse lagt ut offentlig. Det er betegnende at angrepene ikke inkluderer Alternativ for Tyskland, et parti Putin har et godt øye til. Som Le Pens Nasjonale Front i Frankrike.
   Svenskene har opplevet tjenestenektangrep mot jernbanen, som har lammet og forsinket jernbanetrafikken, finnene har fått føle problemene som oppstår når varmeanlegg blir utkoblet utenfra - med samme type teknologi. 
   For Norges del er det særlig infrastruktur av typen tele, kraft og olje og gass som angrepene retter seg mot.
   En stiller seg spørsmålet: Hvorfor finner vi oss i det? I Vestens demokratier svarer vi med forsvarsmekanismer som skal stanse eller reparere avanserte, systematiske nettangrep. Det holder ikke i lengden. Det eneste russerne forstår, er kraftige motangrep som lammer deler av deres egen infrastruktur. Både amerikanske hemmelige tjenester og NATO`s senter for antihybridkrigføring i Estland bør ha kapasitet (eller få bygget opp sin kapasitet) til å rette lammende angrep den andre veien.
   Det er på tide at vestlige demokratier slår tilbake med samme mynt, med så kraftige motangrep at Putin-Russland forstår at en terrorbalanse er oppstått, omtrent som på atomvåpnenes område.

torsdag 3. januar 2019

Fattigdom og forskjeller

Jeg starter med dette sitatet:
"Regjeringen vil føre en politikk for å redusere forskjellene i samfunnet. Vi vil avskaffe fattigdom ved å styrke de offentlige sikkerhetsnettene og ved å gi ledige mulighet til å komme tilbake til aktivt arbeid. Kamp mot arbeidsledighet er en høyt prioritert oppgave. Arbeid til alle er det viktigste vi kan gjøre for å redusere sosiale forskjeller."
   Et sitat fra Høyres program, statsministerens nyttårstale eller Jeløyaplattformen? Nei, det er ordrett hentet fra de rødgrønne partienes regjeringsprogram, også kalt Soria Moria 1, i 2005. Et program som skulle gjelde for stortingsperioden 2005-2009. Undertegnet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Brageløftet og den høytidelige garantien ble gitt i en periode med skyhøye oljepriser - opptil 120 dollar fatet, noe som ga Ap, Sp og SV et økonomisk handlingsrom uten sidestykke i historien. Sysselsettingen var god, ledigheten lav. Oljeprisen og statsinntektene holdt seg høyt oppe selv etter en kortvarig finanskrise der Norge raskt hentet seg inn igjen. Det store oljeprisfallet kom ikke før i 2014-15.
   I to stortingsperioder hadde Audun Lysbakken, SV og deres koalisjonspartnere en unik sjanse til å "avskaffe fattigdommen". Så skjedde ikke. Under valgkampen i 2009 måtte partileder og finansminister Kristin Halvorsen beklage overfor det norske folk at fattigdommens totale avskaffelse var lagt på vent. Soria Moria-erklæringen II for neste periode ble adskillig mer rund og mindre forpliktende.
   Oljeprisfallet under H/Frp-regjeringen førte til høyere ledighet, og i 2015 og 2016 veltet asylsøkerflommen over vårt og andre europeiske land. Ap og Sosialistisk Venstreparti kappedes om å åpne dørene på vidt gap. Senere har den ene kommisjonen og den andre undersøkelsen etter de andre slått fast at en viktig grunn til økende lavinntektsfamilier, barnefattigdom og økte sosiale forskjeller nettopp skyldes økt flyktningestrøm, innvandring og familiegjenforening. Innvandrerkvinner som ikke jobber eller jobber for lite, for dårlige norskkunnskaper for jobbmarkedet og kanskje litt for overdådige  velferdsordninger gjør at for mange står utenfor arbeidslivet og ikke bidrar til velferdsstatens bærekraft. I tillegg kommer den høye lediggangen blant ungdom i aldersgruppen 18-25 år, en stor andel uføretrygdede og manglende vilje til å flytte dit arbeid er å finne.
   Å åpne for mange flyktninger er det samme som å importere flere "fattige" husholdninger, så enkelt er det. Det er helt ok, og sympatisk, å mene at Norge skal ønske flere velkommen, men da må man ikke samtidig geberde seg over at forskjellene øker.
   Audun Lysbakken og andre rødgrønne politikere har frekkhetens nådegave og satser på at folk ikke husker. Lysbakken får seg til å kritisere Erna Solbergs nyttårstale der hun varmt talte barnas og ungdommens sak og tok for seg sperrer og hindre mot flere barnefødsler. "Utviklingen går i feil retning", liret SV-lederen av seg. Til stadighet får vi nå høre at forskjellene øker, fattigdommen når nye høyder - takket være "høyrekreftene" og dagens blågrønne regjering.
   Påstanden er absurd, usaklig og usann, men vi kommer til å høre den gjentatt og gjentatt i valgåret 2019. "Arbeid til alle er det viktigste vi kan gjøre for å redusere sosiale forskjeller", het det i Soria Moria 1. Ved årsskiftet 2018-2019 er imidlertid AKU-ledigheten kommet ned i 4,0 prosent (de som sier de ønsker å komme i jobb, men som ikke har fått det) til, mens den registrerte ledigheten hos NAV er på 2,8 prosent - jevnt fallende etter at regjeringen tok grep og oljeindustrien tok seg opp igjen etter nedturen. 55.000 flere mennesker har nå arbeid sammenlignet med situasjonen for ett år siden.
   Sysselsettingen øker også - andelen av befolkningen mellom 15 og 74 år som har inntektsgivende arbeid - er i vekst, og er nå over 67 prosent. Investeringene i norsk næringsliv er på vei opp, både på fastlandet og i olje- og gassnæringen. I flere bransjer er det mangel på arbeidskraft. SSB og bankøkonomer spår høyere reallønn i 2019. Det er satt i verk en lang rekke tiltak for å få flere innvandrere og flyktninger i jobb, forbedre norskopplæringen og integrere og inkludere flere av våre nye landsmenn og -kvinner (integrerings- og inkluderingsløftet). I skolen går fraværet ned, langt flere lærere er ansatt, og det satses mye mer enn tidligere på lærernes kompetanse. Ungdom med hull i CV`en blir løftet inn i arbeidslivet.
   Det går rett vei i Norge, utviklingen går ikke i "feil retning". Regjeringens mange målrettede tiltak, ekstrabevilgninger og innretningen på de økonomiske virkemidlene begynner så smått å virke. Men vi har fortsatt en vei å gå. Perioden 2005-2009 var på flere måter den tapte tid, da alle forutsetninger for å avskaffe fattigdom lå godt til rette for de rødgrønne, men de lyktes bare ikke.
   Jeg tviler ikke på deres gode hensikter og ønskemål. Men de tre partiene som nå er i opposisjon, har ikke den rette holdningen og den rette politikken. De ville ikke tillate midlertidige ansettelser som ville gjøre det lettere for arbeidsgivere å la folk prøve seg. De strittet imot å innføre fraværsgrense i den videregående skolen, noe som har økt elevenes nærvær og kompetanse. De har mer sans for trivselsskolen enn innsatsskolen. De synes det er viktigere med skolemåltider enn tydeligere og mer kompetente lærere. De synes ikke krav om aktivitet fra sosialhjelpsmottagere er noen god løsning, til tross for suksesshistoriene fra kommuner som har gjennomført lovpålegget.
   De høye klageropene fra Audun Lysbakken og hans våpendragere om fattigdom og forskjeller er rent ut sagt patetisk. De hadde selv sjansen, men grep den ikke. I åtte lange år.

lørdag 3. november 2018

Hvorfor det gikk som det gikk

Utfallet av den dramatiske debatten rundt Kristelig Folkepartis retningsvalg ble som forventet. Flere av dem som har kommentert Knut Arild Hareides soloreise ut i ukjent terreng og inn i urent farvann har kalt hans valg og anbefaling modig, nærmest et eksempel på statsmannskunst. Jeg er dypt uenig. For meg var KrF-lederens høstjakt på Solberg-regjeringens fortsatte liv og eksistens dumdristig. Dumt og dristig.
   Hareide holdt sine aller nærmeste partivenner uvitende om hva han hadde i tankene. Han hadde hemmelige møter med Jonas Gahr Støre på forhånd, satte i gang et taktisk bokprosjekt og hadde lagt opp sin strategiske plan etter eget hode. Først i de aller siste dagene før landsstyremøtet der han offentliggjorde sin anbefaling, fikk nestlederne klar beskjed, selv om de nok hadde en mistanke.

Etter eget hode
Hareide brydde seg ikke noe om at hans to nestledere var uenig i retningsvalget, eller at flertallet i sentral- og landsstyre var det. Han trosset flertallet i stortingsgruppen som ønsker regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen. Enda verre: Han gikk i clinch med flertallet blant egne velgere. Partilederen må åpenbart ha levd for lenge i Oslo, hans grasrotkontakt   i partietsd kjerneområder må ha vært svakt. De fleste meningsmålingene blant KrF-velgerne var ikke til å misforstå.
   Noen prøvde seg med egne "galluper" som var svakt fundert for å hjelpe Hareide. De skulle vise at partilederen hadde de fleste av egne velgere med seg på ferden mot venstresiden. NRK offentliggjorde en måling der utvalget av KrF`ere var for lite. Det statistikkfaglige grunnlaget var for svakt, og NRK ble tvunget til å trekke undersøkelsen tilbake. Det ynkelige tilbaketoget publiserte NRK selv i beste Dagsnytt 18-tid et par dager før landsmøtet 2. november, riktignok ved bruk av kun 10 sekunders sendetid. Målingen hadde sikkert til hensikt å påvirke delegatene på landsmøtet.

Svak og famlende
Kommunikasjonsbyrået First House har omtalt Knut Arild Hareide som en usikker og famlende leder, noe undertegnede også har gjort i egne blogger. I mine øyne viser ikke Hareide noen sterk personlighet eller utpreget klokskap som kan stå imot for eksempel forsøkene fra "de syvende fedre i huset" (med Kjell Magne Bondevik i spissen) på å påvirke partilederens retningsvalg.
   Jeg har skrevet det før: Det virker på meg som om Hareide de siste månedene har vært på et personlig hevntokt mot Fremskrittspartiet, som sikkert har såret ham med enkeltpersoners karakteristikker (islamsleiking). Det er i så fall ikke statsmannskunst, men en menneskelig svakhet: hevngjerrighet.

Tvang frem en avgjørelse
Bare på ett område er det grunn til å gi Knut Arild Hareide anerkjennelse: Han har tvunget frem en avgjørelse om retningsvalg. Utfallet ble ikke som han hadde håpet, og resultatet var "close race". Men jeg er temmelig sikker på at flertallet for landsmøtets vedtak er større der ute blant KrF-velgerne og -sympatisørene enn marginen i landsmøtesalen.
   Det vil helt sikkert komme utmeldelser blant de 2.600 kristensosialistene som nylig har meldt seg inn blant annet for å påvirke fylkesårsmøtenes valg av delegater Samtidig er jeg helt sikker på at det ville blitt langt flere utmeldelser om Hareide hadde fått viljen sin.
   Kristelig Folkeparti har vært, er og vil bli et splittet parti. Kristeligdemokrater står mot kristensosialister. Det er ikke sikkert partiet overlever, eller kommer over sperregrensen i 2021. Men utsiktene er bedre nå med gårsdagens retningsvalg.

Enighet med regjeringen
Nestleder Kjell Ingolf Ropstad og stortingsgruppen vil nok komme til enighet i regjeringsforhandlingene og om statsbudsjettet. Knut Arild Hareide vil holde profilen lav og følge opp lojalt. Noe annet valg har han ikke. Ropstad som skal lede samtalene, sier at "forhandlingene vil bli tøffe". Det sier alle forhandlere ved begynnelsen av slike runder. Det er vanlig taktikk og retorikk.
Nestlederen har forøvrig uttalt at det Fremskrittspartiet han snakker med i dag, er adskillig mer moderat og samarbeidsvillig enn i 2013. I fem år har KrF fått gjennomslag for mye av sin politikk og satt sitt fotavtrykk på Solbergregjeringens budsjetter. Det vil skje i enda større grad denne gangen, for Erna Solberg og hennes kolleger vil høyst sannsynlig gi den nye regjeringspartneren en velkomstbonus.

Statsråder på plass
Spørsmålet om statsrådstaburetter er ikke så viktig og avgjørende. Noen partier må kanskje avgi noe, og KrF vil helt sikkert få bestyre departementer som ligger tett opptil partiets hjertesaker. Departementer kan bli delt opp for at ikke nåværende regjeringspartnere ikke skal tape for mye. Likevel er det ingen tvil om at Frp blir noe svekket internt i statsrådet. Tyngdepunktet vil flytte seg noe nærmere sentrumsdelen. Høyre, Venstre og KrF vil kunne holde de mest ytterliggående kreftene i Fremskrittspartiet på avstand. Frp er blitt et realistisk og jordnært styringsparti.
   Vi får ingen regjeringskrise i høst, hverken i objektsikringssaken eller på andre minelagte områder. Jonas Gahr Støre har ikke andre utveier enn å gå til venstre på sin politiske kurs - slik "alle" i partiet anbefalte etter fjorårets sviende nederlag i stortingsvalget. Det vil skremme bort velgere i sentrum.
   KrF har forskrevet seg i de senere år: Tallet på hjertesaker partiet har kjørt frem, har vært for stort.

Abortloven
Under Hareide har man fokusert på bistandspolitikk og en svært liberal innvandringslinje. Man har fremstilt seg selv som forsvarer av barnefamilier, kontantstøtte og høyere barnetrygd. Man har kvesset profilen som distriktsparti og klimaparti. Fremfor alt ønsker man en ny vurdering av enkelte sider ved abortloven. Det siste er en flaggsak. Men alt det som her er nevnt, har KrF ingen mulighet til å få eierskap til. Der er for stor konkurranse fra mer profilerte partier. Ropstad må konsentrere seg om noen få saker og ikke spre seg på alt fra mindre sentralisering til kamp mot barnefattigdom. Da blir profilen uklar.
   Kanskje bør man også i mindre grad stå frem som det varme verdipartiet. Det kan bli oppfattet som at andre er kalde og ufølsomme. At andres verdier har lavere status. Godhetsposituren skaper reaksjoner og motvilje. Det kan bli for svulstig selvskryt.
   Men alt i alt: KrF skal være velkommen i det store borgerlige, ikkesosialistiske fellesskapet. Retningsvalget er gjort. Erna Solberg kan notere seg for en historisk seier. En borgerlig firepartiregjering er på trappene.

tirsdag 23. oktober 2018

Togtransport til privat drift

Arbeiderpartiets hofforgan (og SVs og Rødts), også kalt Dagsavisen, går av skinnene om dagen i debatten rundt konkurranseutsetting av jernbanestrekninger. I en lederkommentar sist fredag får man seg til å skrive så mye rart at påstandene ligger farlig nær opp til "fake news".
   La meg ta kortslutningene langs kjøreledningen i tur og omgang:
   "GoAhead til dekket bord" er krigstypene på avisens forside. Her trenger avisen ikke synse noe selv, men har i stedet gravd opp en tidligere jernbanedirektør som spiller på Arbeiderpartiets banehalvdel og bruker vedkommende som sannhetsvitne. Det er sånn Dagsavisen gjør det i mange saker: Man henter opp en form for autoritet, en "forsker" eller viser til "en undersøkelse" som er enig med sistnevnte - blant mange andre. Nøye utplukkede sitater omfatter selvsagt ikke andre syn eller argumenter enn hva den partistyrte avisen selv står for.
   "Til dekket bord"? Enhver anbyder som overtar etter en foregående leverandør kan sies å gå "til dekket bord". For ruten (her jernbanestrekningen) er opparbeidet, markedet ligger til rette, kundegrunnlaget er der. Men den norske stat innhenter anbud på produkter og tjenester på et utall områder, som varer, tjenester, bygg og anlegg - og én får tilslaget. Norske kommuner gjør likedan, og har innkjøpsmakt gjennom store volumer. I det private næringsliv henter man inn pris og kvalitet og velger den beste leverandøren. Her er det ikke noen forskjell på offentlige og private.

Helt normalt
Det er ikke noe annerledes med jernbanen enn det er med fylkenes bussrutetilbud, eller riksveifergenes kontrakter med staten. For å ta noen kortreiste eksempler fra Vestfold:
   Da fergerederiet Fjordline begynte å konkurrere med Color Line om fergeruten til Strømstad i Sverige, var det ikke måte på hvor urettferdig konkurransen ville bli, i hodet til CL-ansatte og andre i Sandefjord. For tenk, Fjordline kom til dekket bord! Man glemte at Color Line også i sin tid kom til "dekket bord" da rederiet kjøpte opp tidligere Scandi Line, startet av en ekte lokal gründer. Gründeren hadde sørget for de nødvendige konsesjonene og dispensasjon for salg av taxfree-varer om bord. Bordet var dekket.
   Men konkurransen har ført til lavere priser, flere passasjerer, flere vogntog, flere busslaster og mere gods over fjorden til Strømstad. Kundene tjener penger, fergeselskapene tjener penger. Forbrukerne nyter fordeler.
   Da riksveistrekningen Horten-Moss for en del år siden ble lagt ut på anbud av staten, tapte Bastøfergene som hadde betjent fergestrekningen i flere generasjoner. Samferdselsdepartementet ved Ap-statsråd Kjell Opseth valgte et selskap i Trøndelag, som siden er kalt Bastø-Fosen. Bastø-Fosen gikk "til dekket bord". Hva så?
   Og så busselskapene som konkurrerer om kollektivtjenester: Fylkeskommunene innhenter tilbud og velger det busselskapet som har lavest pris, best materiell, best service. Noe annet ville være å vise forakt for skattebetalernes penger. Vi må ikke sløse med samfunnsressursene, det bejublede "fellesskapets"midler. Eller?
   Noe av det samme kan sies om anbudskonkurransene rundt visse flystrekninger i Nord-Norge og på Vestlandet. Staten subsidierer rutene, og konkurranseutsetter dem. Forrige flyselskap forlater "et dekket bord", men det kommer flypassasjerene og statens utgiftsbudsjett til gode. Hurtiruta er konkurranseutsatt og må stadig skjerpe seg.

Ikke sammenlignbart
Så er Dagsavisen betenkt over at selskapet GoAhead har så dårlig score på sine britiske spor, med påstått lav punktlighet, lav pålitelighet, for få tilgjengelige seter og mange ståplasser. Vel, tenk dere det britiske jernbanenettet og de mange titalls millioner passasjerer sammenlignet med ett enkelt spor i et grisgrendt strøk langs Sørlandsbanen! Sammenligningen holder ikke. GoAhead scorer bra på andre undersøkelser enn de Dagsavisen behendig plukker ut til støtte for sitt standpunkt. Eierskapet til signalanlegg, stasjoner, billettsystemer og overvåkning av sikkerheten er noe annerledes enn i Norge. På GoAheads britiske spor har det en tid være store anleggsarbeider både på skinnegang og med stasjonsbygninger. Da blir det alltid litt kaos og en del "buss for tog". Lyder det kjent for norske togpassasjerer?
   I Norge kan det trygt sies at passasjerer, og ikke minst arbeidspendlere, langt fra alltid er fornøyd med NSBs tilbud og servicegrad. Det er nok å sjekke avisoppslagene i lokalaviser som holder til langs jernbanen.
   For hva er situasjonen i Norge, og hva inneholder egentlig EUs Jernbanepakke 4 som Norge så absolutt bør akseptere? Dette kan sees i sammenheng:
   I Norge - og innen EØS - skal staten eie skinnegangen og stasjonene. Staten skal eie togmateriellet, passasjervognene. Staten skal eie billettsystemene. Staten bestemmer hvilken øvre pris NSB og andre selskaper får lov til å ta. Det som gjenstår er selve driften av togene, og servicen. Det kun den som er "privatisert".

Ikke ideologi
Når ikke-sosialister foretrekker dette anbudssystemet, har det ingen ting med ideologi å gjøre. De inntar en pragmatisk holdning: Er statseide NSB best, skal NSB få kjøre. Hvis et privat selskap leverer best, bør det få kjøre. Hensynet til brukerne, passasjerene må være avgjørende. Sånn tenker man ikke i Dagsavisen og hos andre klakkører for offentlig eierskap og drift. De har de ideologiske brillene på og nærmest fnyser bare ordet "privat" nevnes. Et fyord, et bannord. Noe som har med "høyresida" å gjøre.
   Det ble lagt merke til at da NSB leverte sitt anbud på Sørlandsbanen, var pristilbudet for neste tiårsperiode 50 prosent lavere av hva det kjøres for i dag. Det samme sparer staten i utgifter, "fellesskapet" kan bruke det innsparte på andre viktige områder. GoAhead la seg 20 prosent under NSBs tilbud. Ytterligere penger spart for "fellesskapet". I en tiårsperiode vil den norske staten tjene tre milliarder kroner på å ikke gi NSB tilslaget.

Ingen mister jobben
GoAhead overtar de ansatte fra NSB, eller rettere: De har tilbudt alle dagens ansatte ny jobb hos dem. De får den samme tarifflønna, den samme pensjonen, de samme opparbeidede rettighetene. Norsk arbeidervernlovgivning gjelder (HMS). Men GoAhead er mer optimistisk når det gjelder økning i antall passasjerer i årene fremover. De er - fordi de er vant til å leve i konkurranse i Storbritannia - innstilt på å tenke og jobbe smartere, utarbeide nye produkter, øke servicen, være mer kreativ.
   Derfor ønsker jeg GoAhead lykke til, og håper overgangen til privat drift vil holde tenkningen fra "den siste sovjetstaten" på lang avstand på norsk jord.
   Hvordan skulle det gått her i landet om vi hadde tviholdt på de gammeldagse, statlig eide foretakene Televerket, Posten, det gamle NSB osv?

tirsdag 16. oktober 2018

Gros livsverk forvitrer

I løpet av de siste årene har EØS-motstanderne i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet vært på offensiven for å motarbeide forpliktelsene i det europeiske samarbeidet, stanse direktiver og nedlegge veto mot EØS-"pakker". Hittil har flertallet i partiet, særlig stortingsgruppen, klart å holde stand og forsvare EØS-avtalen. Men det er ingen tvil om at partiet nå kan være  på vei over mot neisiden, hvilket vil endevende alt vi har vært vant til og tatt som en selvfølge helt siden 1994. Det er svært alvorlig. Arbeiderpartiet har svekket sitt standpunkt til og sin omtale av EU i det partiprogrammet som gjelder nå - selvsagt sukret med noen runde honnørord om det europeiske samarbeidet generelt.
   Det var ikke minst Gro Harlem Brundtland som i sin statsministerperiode klarte å få til EØS-avtalen mellom tre av de fire EFTA-landene og Den europeiske union - for å forhindre at Norge ble isolert og norske varer stengt ute fra den viktigste delen av det europeiske markedet. Hun fikk et stort flertall av partiene på Stortinget med seg, og støtte fra LO og arbeidsgiversiden. Da norske velgere med knapp margin sa nei til EU-medlemskap i 1994, hadde vi EØS-avtalen å støtte oss til. Slik har det vært til denne dag - både Stortinget og flertallet av velgerne har holdt fast ved avtalen med de fire frihetene.

Visste hva de gjorde
Både Gro Harlem Brundtland og fagbevegelsen visste godt hva de gikk med på: Det man sa ja til, var et fritt marked med et fritt næringsliv, en moderne, sosial markedsøkonomi, et kapitalistisk system med et menneskelig ansikt. Varer, tjenester, kapital og personer skulle kunne passere alle indre landegrenser, smidig og sømløst. Felles standarder og kjøreregler ble utarbeidet. Like konkurranseregler likeså. Både små og store land så fordelene. Våre nordiske naboer meldte seg inn i EU gjennom folkeavstemninger. Konkurransen har ført til lavere priser og bedre kvalitet på produkter og tjenester enn det ellers ville vært, ikke minst gjelder det forbruksvarer. Helsetjenestene er blitt samordnet og gjort tilgjengelig for alle borgere i EU og EØS. Vi har fått et utstrakt forskningssamarbeid, og norske elever og studenter kan velge skoler og studiesteder over hele Europa.

Stikker kjepper i hjulene
Likevel har Nei til EU og EØS-kritikere klart å reise motstand og forsøker nå å stikke kjepper i hjulene for utvidelser og ytterligere forbedringer. De kastet seg inn i debatten rundt EUs miljø- og klimasamarbeid og forsøkte å stanse norsk tilslutning til det som blir kalt for ACER - "energiunionen". De klarte ikke å stanse dette energisamarbeidet gjennom ACER, ikke minst fordi miljøbevegelsen så de store fordelene ACER ga i deres bestrebelser på å redusere utslipp og forurensning i vår verdensdel. Miljøpartiet De Grønne stemte for ACER i Stortinget.
   Nå er det EUs Jernbanepakke 4 som står i skuddlinjen. Arbeiderpartiet har forlatt sin tidligere positive holdning til transportsamarbeidet i Europa og vil med veto stanse denne pakken. De får selvsagt oppbacking av Rødt og Sosialistisk Venstreparti, og denne gang også MDG. Sperregrensepartiet Kristelig Folkerparti er på vippen.

Faaagforeningene bestemmer
Den bakenforliggende årsaken er at deler av fagbevegelsen, les: Jernbaneforbundet og Lokmannsforbundet, går kraftig imot at Norge skal gå med på Jernbanepakke 4. De vil at alt skal bli som før. Når de to fagforeningene, hoster, får Ap-folk influensa. I tillegg er årsaken ideologisk: Pakken åpner for fri konkurranse på skinnegangen. Alle europeiske jernbaneselskaper skal kunne konkurrere om å frakte passasjerer og gods hvor som helst i Europa, også på norske jernbanestrekninger. Her vil motstanderne tviholde på "nasjonal kontroll".
   Man kan spørre seg: Hvorfor vil man ikke ha "nasjonal kontroll" over resten av transportsektoren? Hvorfor ikke nasjonalisere busstransport og flytrafikk? Hva er så spesielt med jernbanen?

Allerede bestemt
Konkurranse om passasjertrafikk på jernbanen i Norge er noe regjering og stortingsflertall allerede har bestemt: Om kort tid skal flere strekninger legges ut på anbud. Det selskapet som gir det beste tilbudet i form av sikker  og punktlig transport, pris, standard og kvalitet får kjøre. Noe av det samme har alt skjedd med Gjøvikbanen. Da vant NSB. Og NSB har selv levert inn anbud på jernbanetransport i utlandet. Det er ikke gitt at utlendinger vinner! Skinnegangen og annen infrastruktur forblir i nasjonal eie og under nasjonal kontroll. Sikkerheten overvåkes av Jernbanetilsynet, men det skal utarbeides felles regler gjennom det europeiske byrået ERA.

Ikke dårligere sikkerhet
Det er særlig grunn til å protestere kraftig mot enkelte debattanters bruk av vikarierende argumenter. En påstand er at vi ikke må godta jernbanepakken fordi utarbeidelse av beredskaps- og sikkerhetsregler delvis blir overført til et felleseuropeisk organ, ERA. Man insinuerer med det at sikkerheten på norske jernbaner blir svekket dersom det skjer. Sammen med påstanden viser man til ulykkesstatistikk for det samlede EU med sin store befolkning og tette jernbanenettverk med milliarder av årlige reiser. Hensikten er nok å skremme nordmenn til å tro at vi "importerer" flere ulykker til norske jernbaneskinner om vi aksepterer et felles regelverk i jernbanepakken.
   Det er så urimelig og usaklig at det er grunn til å reagere kraftig. Hvem tror for eksempel at våre nordiske naboer Danmark, Sverige og Finland med åpne øyne vil akseptere en pakke dersom sikkerheten for dansker, svensker og finner blir svekket på deres skinneganger? Tror man at de tyske, østerrikske eller franske sikkerhetsmyndigheter og nasjonalforsamlinger vil godta et felles europeisk regelverk hvis dette var tilfellet?

Til gavn for oss
På flere andre områder har Norge gitt sin tilslutning til EU-direktiver gjennom EØS-avtalen. La meg bare nevne EU-kontrollen av kjøretøyer. Har dette felles regelverket gjort sikkerhetskravene til biler på norske veier svakere? Har ulykkene økt? Snarere tvert imot. Har den felleseuropeiske overvåkningen av vannkvaliteten i Europa ført til dårligere drikkevann i Norge? Det motsatte er tilfellet: Mange kommuner og vannverk fikk hakeslepp da det viste seg at at det rett og slett sto dårlig til med vannkvaliteten. De måtte skjerpe seg og sørge for høyere kvalitet og standard, til glede for norske forbrukere. Europeiske standarder har forbedret vår hverdag.
   Der er ingen vesentlig forskjell på sikkerhetskrav vi stiller til togene våre og ellers i Europa. Det norske jernbanetilsynet er fortsatt den aktøren i Norge som skal stå for tilsyn og sørge for at de spesielle kravene vi har med tanke på vinterforhold blir fulgt. Her har Norge allerede fått en spesiell dispensasjon fra EU. Også svenske og finske tilsyn vil passe på at togreiser i deres land er i samsvar med krav til vinterforhold.
   Men nå vil altså motstanderne av jernbanepakke 4 gjennom skremsler og insinuasjoner ha oss til å tro at det vil skje flere ulykker med ERA, som står sentralt i pakken. Det er ikke spesielt imponerende.

onsdag 3. oktober 2018

Hvem er Knut Arild Hareide?

Vi trodde vi kjente ham så godt fra utsiden: Den smilende, tilsynelatende oppriktige, varme og medmenneskelige good-looking guy, Kristelig Folkeparti-leder Knut Arild Hareide. Så holder han en tale på partiets landsstyremøte og konkluderer med at KrF etter hans mening bør inn i regjering, men at for ham var det naturlig å gå til venstre og satse på en regjering av eget parti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Til tross for at begge nestlederne er imot en slik venstredreining, den samme motstanden som flertallet i stortingsgruppen har, og de menige velgerne der ute.
   Hareide er klar til å velte regjeringen Solberg - da med assistanse fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Han vil kaste Erna Solberg ut av statsministerboligen - en statsminister som er umåtelig populær både i eget parti og blant flertallet av norske velgere inklusive KrF-velgerne (60 prosent). En statsminister Hareide selv har pekt på som sin kandidat etter valgseieren i 2017. Om ikke dette er risikosport, så vet ikke jeg hva risikosport er. Man kan også bruke andre karakteristikker.

Gjerdehopping
Gjerdehoppingen over til venstresiden, inklusive det ekstreme venstre, er i mitt hode både uklokt og ulogisk. Ved gjentatte anledninger de siste fem årene har Knut Arild Hareide og de andre talspersonene for KrF skrytt av de politiske gjennomslagene partiet har oppnådd nettopp gjennom samarbeid med den borgerlige regjeringen. Sist da Stortinget tok sommerferie og oppsummerte vårsesjonen, pekte partilederen på 40 vedtatte saker han mente var KrFs fortjeneste - i samarbeid med Solbergregjeringen i første rekke.
   Det gjaldt blant annet økt kontantstøtte til 7.500 kroner, satsing på barnehavene, lærernormen, bedre pleiepengeordning for familier med syke barn, økt bistandsbudsjett, opptrappingsplan for rus og psykiatri (som Erna Solberg selv startet med sin aller første nyttårstale 2013), og mange andre saker.

Klar facit
Faciten etter fem år er helt klar: Med to streker under kan det slås fast at Kristelig Folkeparti har hatt mest å hente fra den borgerlige siden. Ikke minst i viktige verdisaker som reservasjonsrett for leger i forbindelse med svangerskapsavbrudd. Der fikk KrF støtte fra Ernas regjering. Forslaget om søndagsåpne butikker ble trukket - av hensyn til ikke minst KrFs holdning og protest. Frie skoler med kristent idegrunnlag er sikret. RLE-faget ble til KRLE. Partiet har fått mer penger til fattigdomsbekjempelse, som nevnt til et stadig høyere bistandsbudsjett, til en "varmere" asylpolitikk (oktoberbarna), til klimapolitikk og mye, mye mer.

Et lojalt Fremskrittsparti
Det er verdt å merke seg at i alle de sakene Hareide har utropt som seire, har det skjedd med støtte fra Fremskrittspartiet, dette "høyre-ekstreme", "ufølsomme" smådjevelpartiet som Krf og spesielt Hareide  har demonisert i årevis og laget et grotesk fiendebilde av. Venstres statsråder sier rett ut at de er blitt positivt overrasket over hvor god kjemien er rundt Kongens bord, og hvor godt samarbeidet er med Frp-medlemmene i regjeringen.
   Er Knut Arild Hareide redd for at han skal få samme opplevelse om han kommer personer fra andre partier nær? Hva foregår egentlig oppe i hodet på KrF-lederen? Jeg har en mistanke om at enkelte formuleringer i opphetede debatter med Frp-politikere kan ha bitt seg så fast i sjelen hans at han nå kan være på et slags fordekt hevntokt. Tenk for eksempel på uttrykket "imamsleiking". Den der kan muligens ligge i bakhodet eller rundt hjerterøttene.

Er mennesker
For våre folkevalgte politikere er bare mennesker, de også. De ler og gråter, føler sorg og smerte, blir opphisset og rasende. Og de kan føle revansjelyst.
   Jeg har lest dusinvis, om ikke hundrevis av politiske biografier og selvbiografier, debattbøker skrevet av politikere både mens de var aktive og som tilbakeskuende pensjonister, har lest vitneutsagn fra personlige utbrudd fra politikere, og dønn ærlige dagbøker. Mennesker er mennesker, på godt og vondt. Også i det politiske toppsjiktet. Også der finnes dype personlige motsetninger. De hårsåre har det verst.
   Dagens Næringsliv har antydet at Knut Arild Hareide har karaktertrekk som minner om en  "manipulator". Det er antagelig et for sterkt uttrykk, og jeg vil i det lengste ikke tro noe slikt. Men det er ingen tvil om at Hareide over lengre tid, parallelt med at den aktuelle boken hans ble skrevet, har hatt kontakter og samtaler med venstresiden, først og fremst Arbeiderpartiet, uten at offentligheten har fått kjennskap til det, og samtidig som samarbeidet med Erna Solberg tilsynelatende tilsynelatende har vært det aller beste.

Egne på pinebenken
Selv nestleder Kjell Ingolf Ropstad fikk ikke vite om Hareides veivalg før den siste uken før talen til landsstyret. Dette vitner om ikke bare manglende samarbeidsevner og åpenhet, men om en leder som opererer i tusmørket for seg selv når viktige avgjørelser skal tas.
   Jeg har også fulgt med på KrFs hjemmeside og sett verveaksjonen utvikle seg fra den spede begynnelse til de siste dagenes nyinnmeldinger (eller gjen-innmelding fra tidligere utmeldte). Aksjonen har toppet seg i dagene før og etter Hareides landsstyretale. Men før sist fredag har man hatt helt andre saker enn regjeringssamarbeid som hovedtema.
   Det betyr at kanskje et flertall av nye medlemmer er kommet før Hareides konklusjon på landsstyremøtet

3,7 prosent
Det er dristig av et sperregrenseparti som har så svak velgerstøtte å presse og utfordre samarbeidspartnere. Spesielt vil det svi om Hareide virkelig vil "finne på" en sak der han kan felle Erna Solberg. Det blir i så fall i en situasjon der landets økonomi er god, oljeprisen stiger, reallønningene øker og velferden tilsvarende.
   At en regjering blir tvunget til å gå av i en slik situasjon vil skape stor usikkerhet der ute - i arbeids- og næringslivet, i finanskretser. Det øker sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil stå enda sterkere på for å si opp EØS-avtalen som har tjent Norge så godt. Enn så lenge har Arbeiderpartiet holdt på avtalen snekret av Gro Harlem Brundtland, men dersom et flertall av LO-forbund bikker over, vil Støre helt sikkert føye seg.
   Landet står faktisk overfor en svært alvorlig situasjon. Skapt av Knut Arild Hareide.

fredag 21. september 2018

KrF skal velge side

To spennende uker venter det politiske Norge: I helgen skal Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon gi "råd" til moder- og faderpartiet om partiets veivalg i norsk politikk. Tre alternativer foreligger - inn i regjering, overgang til Arbeiderpartiet og dets støttespillere Rødt og SV, eller en alenegang som nå i rollen som vippe- og utpressingsparti.
   Det er riktig som enkelte KRFU-representanter fremfører: Partiet stå i en helt annen situasjon nå enn før valget da man tviholdt på demoniseringen av Frp som begrunnelse for ikke å sitte ved samme bord som Siv Jensen. Alt ble forandret da Venstre gikk i regjering. De som mener at dette i seg selv er god nok begrunnelse for å fravike "løftet" før stortingsvalget ifjor, har selvfølgelig rett.

FrP-problemet
Det partiet man holder på avstand med to fingre rundt nesa, vil opplagt miste innflytelse i regjeringen ved at KrF trer inn. Matematikken er klar: Frp vil miste statsråder når et nytt parti kommer til Kongens bord. KrF vil ventelig få tre, Høyre må avgi noe. Bistandsdepartrementet vil ganske sikkert bli gjenopprettet, andre delinger kan føre til økt innflytelse, mens Frp vil tape.
   Ingen vil uansett kunne forhindre partiet Frp til å markere seg som parti utenfor regjeringen. Der er man eksperter på en viss dobbeltkommunikasjon. KrF vil møte et annet Fremskrittsparti innenfor regjeringen. Og det er der vedtakene blir gjort - Frp som parti på utsiden er mest opptatt av retorikk. Det flytter ingen fjell. På fjellet sitter en trygg, solid og fleksibel Erna Solberg.
   KrF har allerede mistet flere sjanser på veien mens man har vinglet og rotet det til for seg selv: I bioteknologispørsmål ville man opplagt ha kunnet endret vedtakene på Høyres landsmøte dersom partitoppene på rette tidspunkt hadde signalisert ønsket om regjeringsforhandlinger. I den siste opphetede debatten om abortspørsmålet ble det klart at venstresiden er i bevegelse - mot et mye verre standpunkt i denne livsviktige saken for KrF.
   I regjering vil KrF få innflytelse på bistands- og familiepolitikken. Partiet kan få forlenget perioden med kontantstøtte i en eller annen form, det får han ikke som hale til Arbeiderpartiet, Rødt og SV.

En svak ledelse
Problemet er ledelsen i Kristelig Folkeparti - og alle de syvende fedrene i huset som styrer Hareide. Han virker ofte som en uklar, vinglete og svak leder, nærmest en umoden guttunge med det trassige uttrykket rundt munnen. Dette er ikke ment som noen stygg personlighetskarakteristikk, men en symbolsk beskrivelse av mannens fremtreden og uklare standpunkter.
   Noen vil sikkert minne om KrFs "seire" som vippe- og utpressingsparti, for eksempel lærernormen. Den normen er jeg helt og fullstendig overbevist om ville vært oppnådd også innenfor en Solbergregjering.
   Vippeposisjoner har gitt for mye makt til bitte små sperregrensepartier som utnytter matematikken i Stortingets sammensetning. Selv mener jeg det er direkte udemokratisk og umoralsk at de relativt få KrF-velgerne får så stort gjennomslag i politikken sammenlignet med de mange hundre tusen som stemmer Høyre og Frp. Det samme gjelder for så vidt på venstresidren.

Fire partier bak statsbudsjettet
Som sagt: Vi går spennende tider i møte. Snart legges statsbudsjettet frem. Under sluttbehandlingen kan regjeringen Solberg kunne bestå av fire partier med et trygt flertall i nasjonalforsamlingen. En ny giv og en ny vår kan gi Kristelig Folkeparti ny vind i seilene, en ny start, en ny vår.

tirsdag 4. september 2018

Når medier og andre er aktører

Da et hundretalls biler ble påtent i Sverige (i et innvandrertungt bymiljø), var det en stor hendelsesnyhet i NRK og andre medier, og det skulle da også bare mangle.
   Da fire biler kort tid etter ble påtent på Godlia i Oslo, ble brannstiftelsen enten ikke nevnt, eller redusert til mininotiser i main stream media. Nok en bil ble påtent et døgn etter. Altså ikke det samme omfanget som i vårt naboland, men kanskje begynnelsen på noe større og enda mer alvorlig?
   I forbindelse med enkelte knivstikkings-episoder, som det er blitt langt flere av enn tidligere,  opplyser politiet saklig og korrekt at gjerningspersonen, eller den som ble knivstukket hadde den og den etniske bakgrunnen. Eller de twitrer: "Gjerningsmannen/siktede har norsk statsborgerskap". Av og til begås ugjerninger av innvandrere, asylsøkere, krigsflyktninger eller immigranter. Gemytt, kultur, æresbegreper - og alvorlige traumer - kan være en del av årsaken.

Overhyppighet
For statistikk og forskning viser: Der er overhyppighet blant innvandrere (for å bruke det sekkebegrepet) i kriminalitetsoversikter. Spesielt gjelder det alvorlig seksuell trakassering og voldtekt. Det tok lang tid før SSB publiserte slike forhold, men etter bråket rundt topplederens avgang blir fakta lagt på bordet.
   Det skulle da også bare mangle - som i tilfellet "de svenske tilstander". Profesjonelle main stream medier har til oppgave å gi oss relevante nyheter av et visst omfang, saklig, objektivt, balansert og nøkternt. Kort og godt sannheten.

Søke sannheten
Vi må for all del ikke komme dit hen at mediene - for å beskytte spesielle etniske grupper - bruker ord, begreper og fremstillinger som tilslører og avdramatiserer når ugjerninger foregår i bestemte miljøer og med spesifikk etnisitet. Mediene kan ha de beste motiver: Å forhindre at hatgrupper og det ekstreme høyre utnytter denne type episoder til splittende retorikk, voldelige demonstrasjoner eller forfølgelse, slik vi har sett det i Tyskland de siste dagene.
   Slike motiver og forklaringer hører imidlertid ikke hjemme i frie medier som har sannhetssøken som ideal og retningssnor. De skal kort og godt beskrive virkeligheten, og så får det være opp til lesere, lyttere og seere samt "samfunnsmaktene" å trekke konklusjoner og ta grep. Alle sider av en sak skal frem.
   For det er når alle kjensgjerninger er kjent at vi kan gjøre noe med det. Det er da vi kan sette inn ressurser, virkemidler, psykologisk bistand - eller hardere tiltak om nødvendig for å beskytte samfunnet.

Eget standpunkt
Undertegnede er for at Norge skal oppfylle sine internasjonale og humanitære forpliktelser. Jeg er for at vi lar syriske krigsflyktninger oppholde seg i landet vårt inntil krigstilstanden er over og det er trygt å la dem vende hjem. Med andre ord midlertidig opphold når liv og helse er i fare. Dette kombinert med tung humanitær og annen bistand i Syrias naboland, "der de er".
   Jeg er for å holde de store immigrantbølgene unna Europa fordi det koster for mange menneskeliv å oppmuntre til livsfarlig båtflukt over Middelhavet.
   Jeg er for at Norge skal ta sitt relative ansvar for kvoteflyktninger som  FNs høykommissær går god for virkelig trenger personlig beskyttelse. Jeg støtter at Norge tar et forholdsmessig ansvar for noen av de flyktningene som kom til EU i 2014-15.

Balanse mellom antall og integrering
Samtidig må vi være realistiske og innse at for mange flyktninger i forhold til folketallet i lille Norge reduserer utsikten til å lykkes med en god integrering, inkludering og harmonisk sameksistens.
   Endelig er jeg for at Norge tillater dobbelt statsborgerskap. Da blir det lettere å frata utlendinger det norske statsborgerskapet når de opptrer som notorisk kriminelle eller utgjør en fare for rikets sikkerhet. IS-krigere bør i prinsippet ikke tillates å vende tilbake til Norge. De har valgt et annet "fedreland" og må ta konsekvensern av det.

søndag 26. august 2018

Objektsikring og politikk

Stortinget ved kontrollkomiteen skal gjennomføre en høring rundt Riksrevisjonens rapport om fysisk sikring av Politiets og Forsvarets bygninger, pluss noen andre kritiske sivile tjenester som strøm- og vannforsyning. Opposisjonen gnir seg i hendene, journalister kvesser knivene og forbereder seg på en blodtørstig kampanjejournalistikk. Vi kan være sikre på at regjeringens forklaringer og argumenter omtrent ikke blir publisert, kun den drepende kritikken fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Sp og MDG. Det er deres spørsmål, angrep og påstander som kommer til å prege overskrifter, radio- og TV-innslag.
   Problemet alle interesserte står overfor, er først og fremst denne: Riksrevisjonens rapporter og konklusjoner er basert på en tilstand i fortiden - opptil flere år. Da den forrige høringen fant sted, var det et stort tidsgap mellom "nåtidsbeskrivelse" og den faktiske situasjonen da høringen foregikk. I den aktuelle situasjonen, dagen før høringstart, er rapporten og analysen visstnok ført frem til utgangen av 2017 - men igjen ligger det faktisk pågående arbeidet for bedre objektsikring ni måneder foran Riksrevisjonen.
   Mye av kritkkken man finner i dens konklusjoner og anbefalinger er altså utdatert i det høringen starter.

Delvis utdatert
Et annet problem er at "Sikkerhetsloven", det lovverket som Riksrevisjonen tar utgangspunkt i og måler resultatene opp mot,  delvis er utdatert fordi den ble utformet i en annen virkelighet. Utviklingen har skutt fart og gått i en retning som lovgiverne ikke kunne forutse. Siden 2014 har det skjedd en voldsom endring i verdens og Europas sikkerhetssituasjon. Et mer aggressivt og selvhevdende Russland under Putin gjør at vaktsomhet og beredskap må heves - men ikke nødvendigvis på den måten vi tenkte mens Sovjet-Unionen eksisterte.
   I dag er det ikke Spetsnaz-lignende spesialstyrker som er den største trusselen, men cyberkrigen og evnen til å lamme sentrale forsvars- og samfunnsinstitusjoner via hacking og angrep med "digitale" våpen. For å ta et eksempel: Sabotører som jobber for en fremmed makt, og som vil lamme la oss si elforsyningen, er ikke lenger interessert i å skaffe seg kontroll over trafostasjoner, demninger eller kraftverk i fjell - de vil sette angrepet inn mot den digitale styringen av elforsyningen. Og det gjøres ikke på bakken i Norge, men i nettroll-fabrikker langt utenfor landets grenser.

Sikret godt nok?
Selvsagt skal vi ha fysisk sikring av forsvarsanlegg og politistasjoner, flyplasser, oljeinstallasjoner og viktige havneanlegg. De har i varierende grad vært sikret lenge (uten at det nødvendigvis synes med det blotte øye), spørsmålet er om de er sikret godt nok. Det vil vi få svar på under høringen, men det er et spørsmål som også er avhengig av skjønn - i forhold til fornuftig ressursbruk. Det er også et spørsmål om når sikringen skal finne sted. Skal politistasjonene og lensmannskontorene våre være omgjort til betongbunkere i fred, i det daglige? Eller skal vi ha et forberedt opplegg for betongsperrer og vakthold som settes på plass i løpet av noen minutter eller timer?
   Noen fysiske objekter er for lengst sikret forsvarlig. Man skal ikke bevege seg mye rundt sentrale statsinstitusjoner i Oslo før man lett oppdager hvor vanskelig det er å bevege seg inn mot bygningsmassen med tunge kjøretøyer. For eksempel.

Pågående strukturendringer
Jeg ser heller ikke at Riksrevisjonen tar inn over seg gjeldende forsvars- og langtidsplaner som om kort tid endrer mye av garnisons- og basemønsteret i Norge. Militærleire skal legges ned, andre styrkes og bygges ut. Det gjelder også flyplasser og andre forsvarsanlegg. Skal vi virkelig bruke millioner og milliarder på å fysisk sikre forsvarsinstallasjoner som om relativt kort tid skal legges ned eller flytte? Er det ikke bedre at beredskap- og sikringsmidlene brukes der Forsvaret flytter til?
   Det er nesten tragikomisk at Arbeiderpartiet bruker så mye energi på å kritisere den nåværende regjeringen ut fra Riksrevisjonen bemerkninger. Ingen annen regjering har sviktet det norske folk mer enn den rødgrønne mellom 2005 og 2013 hva terrorberedskap angår. Gjørv-kommisjonens knusende rapport om det som var gjort - eller helst ikke ble gjort - på Jens Stoltenbergs vakt, er den desidert mest alvorlige siden annen verdenskrig og undersøkelseskommisjonene av 1945. "Jeg tar ansvaret" sa Stoltenberg etter 22. juli - og ble sittende.

Juistisministeren som gikk av
Den daværende regjeringen hadde blant annet en feig justis- og beredskapsminister som behendig gikk av da han forsto hvor alvorlig kommisjonens rapport ville bli for hans del. Man satte inn en ny justisminister som ikke kunne kritiseres for manglende beredskap, fordi hun ikke hadde ansvaret for den mens Breivik herjet ved regjeringsbygget og på Utøya.
   Jeg sier ikke at dagens sikring av viktige forsvarsanlegg, baser og politistasjoner, våpenlagre og bilpark er hundre prosent i orden. Det er sikkert mye arbeid som gjenstår, og noen kritiske bemerkninger må regjeringen tåle. Men derfra til å mene at Solbergregjeringen må gå av, er langt unna en rettferdig "dom", og har først og fremst med det politiske taktikkeriet å gjøre. Og main stream medias blodtørstighet.

Beredskapssenteret
Se på det nye beredskapssenteret som grunnsteinen nylig ble lagt ned for (og som ingen medier gadd å dekke). I løpet av et par år får politiet et topp moderne, godt sikret trenings-, helikopter- og beredskapssenter som dette landetr aldri har sett maken til. Senteret representerer en formidabel bedring av beredskapen for hele det sentrale østland. Mål så dette senteret opp mot den pinglete og helt utilstrekkelige planen for beredskapssenter som den rødgrønne regjeringen av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet la frem etter 2011 - på Alnabru, der blant annet helikopterstøyen ville berøre 450.000 av hovedstadens innbyggere.
   Ingen regjering i nyere tid (siden 90-tallet) har gjort så mye for vår nasjonale beredskap og sikkerhet som den nåværende. For det første har man erkjent situasjonen og tatt et oppgjør med fortidens unnfallenhet og nedbygging av Forsvaret. Det er tatt betydelige grep for økning av vår forsvarskraft gjennom styrking av Nord-Norge og det sentrale østland, og gjennom fornyelse av luftforsvar, marine og hær. Nye kampfly, nye ubåter, nye marinefartøyer og ikker minst luftovervåkning vil om få år ha hevet den nasjonale beredskapen til et nivå vi ikke har hatt siden den kalde krigens dager.

lørdag 25. august 2018

Ord betyr noe. Eller?

Der er minst én god grunn til at våre "main stream media" taper oppslutning og omdømme blant store leser-, lytter- og seergrupper, og at svært mange - alt for mange - ikke har tillit til det som står skrevet, høres eller sees. Ofte dreier det seg ikke om noe som konkret publiseres, men det som ikke gjør det: Motargumenter som ikke blir tatt med i en omstridt sak, alternative kilder som oversees, alt det som man unnlater å fortelle.
   Ideelt sett, det som virkelig er profesjonelt, er at media forteller hele historien, og så overlater til den enkelte mottager å gjøre seg opp en mening, trekke en konklusjon, ta et standpunkt. Dette preget faktisk den første tiden etter at direkte partieierskap til aviser ble opphevet på 1980-tallet, og avisene skulle bli såkalt "frie og uavhengige".

Idealene forvitrer
Idealet ble løftet frem som eksempel og forbilde for bare noen årtier siden hver gang journalister og redaktører møttes til seriøs debatt om prinsipper og etiske retningslinjer. Vær varsom-plakaten inneholder fortsatt det vesentlige av ideell praksis. Men følges den nå, i 2018?
   Det største problemet oppstår når journalister skal skrive om politikk. Altfor mange ser åpenbart på seg selv som gameldagse partipolitiske våpendragere, de er ivrige propagandaformidlere ut fra avisens eller hele mediehusets ideologiske ståsted og eierskapets føringer. Den som abonnerer på flere aviser inklusive nettutgaver, som undertegnede gjør, kan bare lese noen linjer i en sak uten å se på tittelhodet for å oppfatte hvilken rolle journalisten synes han eller hun må spille.
   I dag finnes ikke en eneste tradisjonell avis i Norge som står støtt på en verdikonservativ eller liberalkonservativ plattform. Samtlige er mer eller mindre radikale og venstreorienterte. Det har skjedd store forandringer i den tidligere "borgerpressen" etter at Amedia (Arbeiderpressen) overtok eierskapert. De er klin like i samfunssyn og vinkling, strever etter å være politisk korrekte, slipper bare i unntaktstilfelle andre syn til på reportasje- og nyhetsplass.

Ubalanse
Teknikken som benyttes, er først et massivt oppslag med kritikk av borgerlige partier og andre samfunnskrefter man ikke liker, deretter - helt på slutten - noen få setninger fra den som blir angrepet eller har et annet syn. Over tid blir dette et mønster. Debattspaltene er fortsatt delvis åpne og frie, men enkelte temaer blir underkommunisert.
   Hvorfor i all verden har vi da en borgerlig trepartiregjering i Norge og et borgerlig stortingsflertall? Og en statsminister som knuser opposisjonsledere i tillit og popularitet? Forklaringen ligger i de sosiale mediene, Facebook-gruppene, Twitter-kontoene, Instagram-publiseringene. Og det sunne folkevettet som måler hverdagen og virkeligheten der ute opp mot hva de venstreorienterte mediehusene hevder og påstår og tegner et bilde av. Her kommer "den andre siden av saken" frem. Og da tenker jeg ikke på "alternative fakta" a la Trump, men ekte fakta som ellers blir trengt i bakgrunnen.

Behov for opprydning
Der er gode grunner til å holde nettroll og hatefulle ytringer ute fra sosiale medier. Det opprydningsarbeidet har min fulle støtte. Samtidig er jeg klar over at main stream medias kamp mot for eksempel Facebook har en kommersiell side. Mediehusene kan ikke fordra annonsørmedier som reduserer inntektene i egne spalter og nettutgaver. Som er brysomme konkurrenter. Også et underkommunisert tema.
   Enkelte partier liker ikke kommunikasjonsbransjens inntog i den norske samfunnsdebatten. Spesielt er Norges nasjonalkonservative Trump-parti, Senterpartiet, i støtet. Jeg smiler når jeg hører anklagene. Er det noen "bransje" her i landet som mest av alle benytter seg av kommunikasjonsekspertise, så er det landbruksorganisasjonene og dets næringsmiddelindustri. Man kaller seg bare noe annet, PR-rådgivere, markedskonsulenter, informasjonsrådgivere.

Forsvar mot mediekjør
Kommunikasjonsbransjens inntog i politikk, næringsliv og frivillige organisasjoner er i virkeligheten et forsvar mot "mediekjøret", kampanjejournalistikken og de blodtørstige flokkdyrene (som vi så i Sandbergsaken). Det viser bare at politiske partier, forvaltningen og bedriftene ikke stoler på de tradisjonelle mediene, har mistet tillit til journalistene. De tror ikke lenger at egne uttalelser og kommentarer blir gjengitt korrekt eller i en korrekt sammenheng. Det er beskyttelsesmekanismer som trer i funksjon.
   Medienes samfunnskritiske funksjon? Den støtter jeg hundre prosent. Mye grums og ren kriminalitet, overgrep og uheldige forhold ville gått under radaren om vi ikke hadde gravende journalistikk. Men gravingen - det ser vi - retter seg stort sett bare mot enkelte deler av samfunnet og samfunnslivet. Den retter seg ikke mot venstresidens bastioner, den tar ikke opp for eksempel forhold i fagforbund og fagbevegelsen. Faglig tillitsvalgte blir aldri møtt med kritiske spørsmål rundt egne særinteresser eller bakenforliggende motiver når de uttaler seg. "Eksperter", "spesialister" eller "forskere" får aldri motspørsmål dersom deres synspunkter samsvarer med journalistens oppfatninger.

Et fristed
De sosiale mediene er fristeder for mennesker som føler de ikke blir hørt, sett eller forstått. Som blir holdt "nede" fordi de ikke har de riktige meningene og holdningene. Sosiale medier er et demokratisk vern mot ensidighet og ubalanse. Slike synspunkter kan main stream media ikke fordra. De er i ferd med å miste noe av "kontrollen" over meningsdannelsen og samfunnsdebatten. Deres betydning avtar.
   Der er bare én løsning på dilemmaet: Finne tilbake til røttene, til en balansert, allsidig og nøytral journalistikk i reportasje- og nyhetsspalter som mottagerne kan stole på. Så får de mene hva de vil i ledere og kommentarer.