fredag 30. juni 2017

Lover ikke godt for valgkampen

Vi er bare så vidt inne i den innledende valgkampen foran stortingsvalget, men allerede nå har Arbeiderpartiet og det Ap-ledede LO slått an tonen: Fra deres side vil det komme en kaskade av usanne påstander rettet mot Høyre og andre borgerlige partier. Man passer omhyggelig på at påstandene ikke sendes til den ordinære pressen og andre mediekanaler, for der gjelder andre adgangsregler, blant annet tilsvarsrett og faktasjekk.
   Nei, usannhetene blir offentliggjort gjennom sosiale medier, blant annet Facebook-videoer. Her kan Arbeiderpartiet hamre løs uten motforestillinger. Det er feigt, men på den siden av det politiske spektrum har de altså bestemt seg for taktikken.
   Det var den 20. juni at Arbeiderpartiet publiserte sin video med mange usanne påstander, som enten er direkte feil, delvis feil eller svært misvisende:
1. Økte forskjeller: Statistisk Sentralbyrå har rapportert om svakt økende forskjeller over tid – også da Arbeiderpartiet styrte landet. Ifølge forskerne skyldes utviklingen blant annet asylinnvandringen (som partiet åpnet for gjennom det entusiastiske landsmøtevedtaket i 2015). Forøvrig sier forskerne at det ikke er grunnlag for å å si at regjeringens politikk har ført til økte forskjeller. Det vil alltid være forskjell mellom mennesker som er nye i Norge og står uten jobb, og de med jobb. Svaret er god integrering, at asylinnvandrere får jobb og dermed bidrar til fellesskapet. Langt flere innvandrere, krigsflyktninger og «asylsøkere» enn før forsterker forskjellene.
   Når det gjelder skattenivået, sørger regjeringen for at alle med vanlig arbeidsinntekt betaler mindre skatt enn under de rødgrønne. For vanlig personinntekt og bedrifter er skatten redusert fra 28 prosent (2013) til 24 prosent i år. Skatten skal videre ned til 23 prosent. For en vanlig barnefamilie betyr det over 8.000 kroner mindre skatt i løpet av et år. En gjennomsnittlig lønnsmottager har fått skattelette på 5.000 kroner i året. I tillegg har regjeringen fjernet arveavgiften.
2. Svekket arbeidsmiljøloven: Påstanden er beviselig feil. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er, og vil være, fast ansettelse. I noen tilfelle vil det være behov for midlertidige ansettelser, for eksempel i bedrifter i oppstartfasen. Regjeringen har gjort noen små oppmykninger og justeringer i loven. Hensikten er blant annet å gjøre det lettere å få en fot inn i arbeidslivet for grupper som står utenfor. Andelen midlertidige ansatte har falt gjennom hele 90-tallet og tidlig på 2000-tallet. Den har nå stabilisert seg rundt 8-9 prosent og en FaFo-rapport (Fagbevegelsens forskningsinstitutt) konkluderer med at andelen midlertidig ansatte ikke har økt som følge av regjeringens små endringer.
3. Skaper ikke arbeidsplasser: En beviselig feil påstand. For det første «skaper» ikke politikerne arbeidsplasser. Det er det bedriftene og gründerne som gjør. I løpet av denne fireårsperioden fikk Norge det kraftigste fallet i oljeprisen siden finanskrisen. Det førte til en stor økning i ledigheten i petroleumssektoren som nå er på vei ned. Under Høyres tid i regjering er det blitt skapt 60.000 arbeidsplasser i norske bedrifter.
4. Beredskap og hemmelighold: En klart uriktig påstand. Beslutninger er tatt av Forsvarsdepartementet på bakgrunn av faglige vurderinger med utgangspunkt i sikkerhetsloven om hva som kan skade norske interesser. Bak avgjørelsen ligger det en faglig vurdering om at opplysninger kan være skadelig for rikets sikkerhet dersom de offentliggjøres. Politikere bør ikke og skal ikke overprøve slike vurderinger.
5. Kutt i sykehusbudsjettene: En beviselig feil påstand. Høyre har økt sykehusbudsjettene hvert eneste år i regjering. Totalt er de økt med 8,7 milliarder kroner. Det har ført til flere behandlede pasienter, raskere behandling og færre i helsekø. I løpet av to år økte antall behandlinger med over en million. I snitt får folk behandling to uker tidligere enn under de rødgrønne.
6. Kutt i lærerstillinger: En beviselig feil påstand. Det er blitt flere, ikke færre lærere i skolen. De stillingene Arbeiderpartiet kommer med påstander om, var et prøveprosjekt som bare skulle vare i fire år – og som nådde målet da Høyre inntok Kunnskapsdepartementet. Prosjektet evalueres nå, slik Arbeiderpartiet også sa de ville gjøre. Rapportene viste nemlig at man ikke kunne spore noe økt læringsutbytte hos elevene. Sammen med Venstre og KrF er det gitt penger til å ansette 1.800 lærere i 1-4. klasse. Det er gjort for å styrke satsingen på tidlig innsats. Forskning viser nemlig at det er bedre å gi hjelp til elever som sliter, tidlig i skoleløpet enn å reparere sent. Det virker ikke som om Arbeiderpartiet er opptatt av å føre en kunnskapsbasert skolepolitikk.
7. Kutt i barnetillegget for uføre: En klart misvisende påstand. Stortinget vedtok at man ikke skulle få utbetalt mer enn maks 95 prosent av tidligere inntekt i samlet uføretrygd og barnetillegg, i stedet for dagens behovsprøvede ordning. Endringen skulle innfases over tre år. Dette skjedde som et ledd i omleggingen av uføretrygd etter Uførereformen. Det behovsprøvede barnetillegget ga nemlig dårlige incentiver til å prøve seg i arbeidslivet.
   Den urettferdige ordningen bidro ikke til å få flere tilbake i arbeid. Det oppleves som urimelig at de som mottar uføretrygd skal få utbetalt et høyere barnetillegg enn de som forsøker å komme tilbake til arbeidslivet. Et bredt flertall i Stortinget stilte seg bak reformen, og Arbeiderpartiet burde ta ansvar for den reformen de selv satte i gang, og som Solbergregjeringen gjennomfører.
8. «Salg av Norge»: En beviselig feil påstand. Høyre og regjeringen driver ikke med salg av Norge. Arbeiderpartiet mener salg av Norge er det samme som å selge seg ned i noen statlige selskaper. Likevel sørget Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen for å selge seg ut eller ned i flere selskaper enn de borgerlige har gjort på like mange år.
9. Reservasjonsmulighet for fastleger: En beviselig feil. Hverken Høyre eller Frp ønsker å innføre en reservasjonsmulighet for fastleger om henvisning til abort. Forslaget ble fremmet som et ledd i forhandlingene med KrF etter valget. Da KrF trakk sin støtte til forslaget, falt grunnlaget for en slik reservasjonsmulighet bort, ettersm Høyre ikke ønsket å innføre en slik mulighet i utgangspunktet.
Det er synd at Arbeiderpartiet nå i valgkampen følger opp tidligere nestleder og statsråd Helga Pedersens oppfordring om at «det er viktig å bidra til sverting av regjeringen». Det er bedre om partiet kunne bidra til en anstendig og ordentlig debatt om partienes politikk og løsninger for å gjøre Norge til et enda bedre land å bo i.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar