onsdag 22. januar 2014

Moral og samvittighet

Det har vært store medieoppslag om reservasjonsretten for de relativt få fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til svangerskapsavbrudd. Et klart flertall i en meningsmåling ønsker ikke å gi denne reservasjonsretten. Samtlige fastleger i landet skal vær så god være behjelpelig når det søkes abort.
   Det er sikkert også et stort flertall mot blant dem som er mest direkte berørt, kvinnene selv. Den uinnskrenkede frihet til å bestemme over sin egen kropp er satt over enkeltmenneskers samvittighet. De vil ikke ha noe moralisering, takk, bare en kjapp og effektiv gjennomføring av en rettighet og et personlig valg.

Er det så enkelt?
Men er det så enkelt som det hevdes av de mest utpregede abortpartiene Venstre, SV og Arbeiderpartiet, og deres støttespillere i presse og medier?
   Da loven om selvbestemt abort ble innført i sin tid, ble det innført reservasjonsrett for leger og annet sykehuspersonell i forbindelse med selve inngrepet på sykehus. Såvidt vites har ingen kvinne vært avvist i slike tilfelle – der er alltid nok av sykehuspersonale som er villig til å følge loven til punkt og prikke.
   På den tiden abortloven ble innført, hadde vi ikke dagens fastlegeordning. De privatpraktiserende legene hadde og har ulike holdninger. Så ønsker Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og kanskje også andre partier å fylle det juridiske tomrommet som er oppstått, samtidig som de gir dem som har alvorlige samvittighetskvaler et prinsipielt grunnlag å si nei på. I byer og større tettsteder er det ingen problemer med å finne en annen lege som er villig til å henvise. De er som regel rett rundt hjørnet.

Direkte til sykehus
Står vi da igjen med noen grisgrendte strøk der det er svak fastlegedekning og der abortsøkende kvinner blir stilt overfor problemer? ? Nei, det er fullt mulig i særlige tilfelle å hoppe over leddet med henvisning fra fastlege og gå direkte til et hvilket som helst sykehus. Det er også fritt sykehusvalg i dette landet.
   Samvittighetsfrihet er en sentral artikkel i erklæringene om menneskerettigheter. Det er derfor blant andre Amnesty International legger så stor vekt på å bistå samvittighetsfanger i diktaturer og autoritære regimer. Det å tvinge et menneske til å utføre gjerninger mot dets dypeste overbevisning er i våre vestlige demokratier sett på som det motsatte av et sivilisert samfunn.

Et forbedret system
Bortsett fra i små bygdesamfunn der «alle kjenner alle» og ryktene raskt sprer seg om hva slags holdninger legene har, vet i dag kvinner lite om hvordan fastlegen hun oppsøker stiller seg til svangerskapsavbrudd. Med den nye lovgivningen vil det bli opplyst i et register, kommune for kommune, hvilke leger som henviser og hvilke som har reservert seg.
   Dette er ikke å lage «gråsoner og større problemer for kvinner» som Jonas Gahr Støre hevder, det er tvert imot en etterlengtet avklaring og en bedre veileder.

Flere truer med å bytte fastlege dersom det kommer frem at deres lege tilhører det forsvinnende lite mindretallet av «reservasjonsleger». Det forteller i så fall mye om den personen som bytter. Det forteller undertegnede om mangelende respekt for samvittighetsfriheten og et forsvar for demokratisk underskudd. Demokrati dreier seg ikke kun om flertallsstyre, det handler også om respekt for mindretall og andre menneskers moralske valg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar