fredag 9. mars 2018

Bruker Snowden-data mot Forsvaret

Den siste uken har ivrige journalister i NRK offentliggjort innholdet i dokumenter som i prinsippet bør være unntatt offentlighet. Det dreier seg om den militære etterretningstjenestens "lyttestasjon" på Eggemoen ved Hønefoss. Det er en stasjon som er bygget med norske statlige bevilgninger og er under norsk ledelse og kontroll, men som selvsagt samarbeider med amerikanske sikkerhetsmyndigheter og NATO. Teknologien er amerikansk. Stasjonen er uhyre viktig i overvåkningen av russisk militær aktivitet til lands, til sjøs og i luften. Norge er nabo med en stadig mer aggressiv og truende stormakt under den tidligere KGB-sjefen Putins ledelse. Vi skal være glad for at Norge på egne og NATOs vegne utfører denne uhyre viktige oppgaven.
   Overvåkningen skjer via "avlytting" av kommunikasjonssatelitter som inkluderer innhenting av såkalte metadata. Det er "massedata" som kan inneholde telefonsamtaler, epostutvekslinger og trafikk i sosiale medier. Noen av dataene blir lagret mens innholdet blir analysert og prioritert i sentrale vurderinger. Dataene blir slettet når etterretningsfaglige hensyn tilsier det.

Oppgavefordeling
Utgangspunktet for overvåkningen er ikke den kommunikasjonen som skjer mellom nordmenn i Norge. Det har vi PST til - etter tillatelse fra en domstol ved skjellig mistanke om planlegging av terror eller alvorlig kriminialitet. Den militære etterretningstjenesten tar seg av det som skjer utenfor Norge, ofte knyttet til det norske forsvarets operasjoner i for eksempel Afghanistan, Irak eller Jordan/Syria.
   Så kan det oppstå situasjoner der en mistenkelig person et sted i utlandet er i kontakt med en nordmann (eller forsåvidt utlending)  i Norge. Også da kan etterretningstjenesten innenfor lovverket følge med - selvsagt. Har den samme nordmannen også kontakt med andre nordmenn, er det (ihvertfall slik jeg ser det) "innafor" å vende oppmerksomheten mot kretser eller miljøer som kan ha onde hensikter. Likevel er det noen der ute - og NRK hører til dem - som gjør maksimalt for å problematisere, kritisere og sette spørsmålstegn ved en overvåkning som har til formål å trygge det norske samfunnet, og innbyggerne i allierte land.

"Gråsone"?
Man mener å muligens ha funnet en "gråsone" rundt driften av lyttestasjonen på Eggemoen. Det samme har forsåvidt EOS-utvalget gjort (Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene), som "er i tvil" om metadata rundt nordmenn som kommuniserer med utlandet er innenfor retningslinjene. Det hører med til historien at EOS-utvalget jevnlig kontrollerer lyttestasjonens virksomhet og gjennomgår de lagrede metadataene. Utvalget har til nå ikke funnet noe kritikkverdig og rapporterer at lyttestasjonen holder seg innenfor regelverket.
   Etterretningstjenestens sjef, generalløytnant Morten Haga Lunde, sier klart og kontant om problemstillingen: "Innhenting av metadata, også om enkeltpersoner, er hjemlet i Lov om etterretningstjenesten. Slik innhenting er hverken i strid med norsk lov, Den europeiske menneskerettskonvensjonen eller andre deler av folkeretten."

Hva er hensikten?
For forsvarsfiender, NATO-motstandere eller USA-kritikere er selvsagt slike forsikringer ikke nok. De synes å ville sverte, svekke og så splid rundt Norges hemmelige tjenester. For noen få kan man på sett og vis forstå skepsisen: Kommunister, SV`ere og andre ble i en periode under den kalde krigen ulovlig overvåket under flere Arbeiderpartiregjeringer. Til godt opp i vår tid. Poenget er nok at det i enkelte venstreorienterte kretser finnes et snev av paranoia uansett demokratisk vedtatte lover om hemmelige tjenesters oppgaver og begrensninger.
   Ved nøye gjennomgang av NRK-saken, også det skriftlige materialet som er publisert parallelt med de insinuerende skrytereportasjene på TV, går det ellers frem at "avsløringene" ikke er noen stor journalistisk bragd. Opplysningene skriver seg fra lekkasjene til datatyven og landsforræderen Edward Snowden som gjennom seks år systematisk kopierte hemmelig materiale innenfor NSA-systemet, stjal passord fra kolleger og skaffet seg inngangsprosedyrer til databankene med toppgradert materiale. Alt dette lot han lekke ut gjennom Wikileaks-systemet (Julian Assanges nettverk) før Snowden selv stakk av fra ansvaret og konsekvensene. Han foretok først en fordekt reise til det China-kontrollerte Hongkong før han via russiske ambassadefolk skaffet seg billett til Moskva der han nå lever i asyl, foreløpig frem til 2020.

Oppdatert lov på vei
Det er beklagelig at NRK finner grunn til å kaste seg inn i debatten med slike "avsløringer". Dette desto mer fordi arbeidet med en oppjustert etterretningslov allerede er i gang (justeres etter den teknologiske utviklingen innen overvåkning og kommunikasjon). Selvsagt skaffer man seg en slags ryggdekning ved å hanke inn uttalelser fra rettslærde hvis skepsis og synspunkter på overvåkning er kjent fra før.
   Dette er en sak med langt mer alvorlige sider enn utsikten til å oppnå en eller annen prestisjetung journalistpris. Det dreier seg om forsvar og vern av Norges uavhengighet og integritet. Da må man av og til holde kjeft.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar